HANYA KITA YANG MEMAHAMI DIRI KITA.CUBA YANG TERBAIK HARI DEMI HARI UNTUK AGAMA, BANGSA DAN NEGARA

Monday, June 16, 2008

sejarah ISRAEL keturunan YA'KUB a.s..“ Wahai Bani Israil! Kenangkanlah kamu akan Segalanikmat Yang telah Kuberikan kepada kamu, dansempurnakanlah perjanjian (kamu) denganKu, supaya Aku sempurnakan perjanjianKu Dengankamu; dan kepada Akulah sahaja hendaklah kamu merasa gerun takut (bukan kepada sesuatu Yang lain).

( Al Baqarah : 40 )


Israel ialah nama gelaran kepada Nabi Allah Yaakuba.s. Tersusun dari dua kalimat Ibrani (Bahasa Hebrew) .Isra ertinya Hamba. El ertinya Allah. Jadi Israel ertinyaHamba yang menjadi pilihanNya. Bani Israel ialah anakanak Nabi Allah Yaakub. Yakni anak-anak cucu keturunannya yang kemudiannya digelarkan dengan nama Kaum Yahudi.


Sejarah mereka mengikut Ensiklopedia abad ke –14 Hijrah atau abad 20 Masihi karangan Muhammad Wajdi, secara ringkasnya adalah sebagaimana berikut :Bani Israel atau kaum Yahudi adalah bangsa yang telah mengambil peranan penting di dalam sejarah. Dengan adanya beberapa kitab kuno kepunyaan mereka, makadapatlah dianggap tidak ada satu bangsa pun yang dapatmenandingi kelengkapan sejarah kaum Bani Israil itu.


Sejarah mereka telah dimulai sejak abad ke 20 sebelum masihi, yaki 2000 tahun sebelum lahirnya Nabi Allah Isa berpangkal dari Nabi Allah Ibrahim a.s , bapa darisekalian para Nabi. Ahli-ahli sejarah telah membahagikansejarah kaum Bani Israel kepada lima peringkat :


Peringkat Pertama : Mengambil masa selama 351tahun. Iaitu dari zaman Nabi Allah Ibrahim a.s hingga iakeluar meninggalkan Mesir.


Peringkat Kedua : Mengambil masa selama 565 tahun,dari tahun 1645 hingga 1080 sebelum Masihi. Iaitu sejakdari keluarnya Nabi Ibrahim dari Mesir sehinggatertubuhnya kerajaan Bani Israel.


Peringkat Ketiga : Mengambil masa selama 544 tahun,dari tahun 1080 hingga 536 sebelum Masihi. Iaitu dariterciptanya kerajaan Bani Israel hingga tertawannyabenteng negeri Babylon.


Peringkat keempat : Mengambil masa selama 671tahun, dari tahun 536 sebelum Masihi hingga tahun 135sesudah lahirnya Nabi Allah Isa. Iaitu dari sejaktertawannya benteng negeri Babylon hingga hancurnyanegeri tanah suci mereka Baitul Maqdis kerana dileburkanoleh Raja Rom, Adrian.


Peringkat kelima : Iaitu peringkat yang terakhir, sejaktahun 135 Masihi hingga ke hari ini, mereka bertaburan dimuka bumi.


Pada peringkat pertama dalam sejarah kaum BaniIsrael, yang dimulai sejak zaman Nabi Allah Ibrahim keluardari Mesir, kemudiannya mendapat dua zuriat Ismail a.sdan Ishak a.s. Ismail a.s telah menurunkan zuriatnya yang dikenali kemudiannya dengan bangsa Arab. Ishak pula telah menurunkan zuriatnya yang bernama Yaakub a.s dan dialah yang digelarkan Israel. Kemudian Yaakub mendapat pula 12 orang anak . Slah seorang dari mereka mendapat pangkat yang tinggi di sisi Raja Mesir iaitu Yusuf a.s yang menjadi menteri. Bila datang bahaya kelaparan, kesemua anak-anakYaakub telah pergi meminta bantuan Yusuf a.s danberpindah dari Kan’an di Utara Semenanjung Arab kenegeri Mesir, dimana Yusuf a.s memberikan perlindungankepada mereka. Di sana berkembang biaknya kaum Yahudi.


Selepas beberapa lama sejak kewafatan Yusuf a.s.Firaun menindas mereka, diperasnya tenaga mereka untuk bekerja sebagar buruh paksa. Kaum lelakinya dibunuh danwanita dibiarkan hidup meminta-minta. Sehingg Allah menurunkan bantuannya dengan diutuskan kepada Firaun dan kaum Yahudi itu Nabi Allah Musa a,s dan diperintahkan mereka berpindah ke negeri Kan’an semula iaitu tempat yang dijanjikan Tuhan akan keselamatan dan kemakmuran.


Dalam peringkat yang kedua, sejarah Bani Israel ini iaitu sejak mereka meninggalkan negeri Mesir dengan menyeberangi Laut Merahyang terbelah dengan mukjizat tongkat Nabi Allah Musa. Mereka selama 40 tahun tinggal di padang Sahara, gurun pasir yang tandus dengan didikan yang perit dan serba kasar. Nabi Allah Musa menjalankan syariat Tuhan dari wahyu yang diterima di kaki Bukit Tursini (di semenanjung Sinai).


Syariat itu dipakai untuk mengatur hidup kaum Bani Israel, sehingga bagindamangkat pada tahun 1065 sebelum masehi, lalu digantikandengan Nabi Yusya’ sebagai ketua Bani Israel. Dari semenjak itulah berdiri kerajaan dan pemerintahan kaumBani Israel dan dapat pula menundukkan kerajaan-kerajaanyang berjiran dengannya, sehingga pemerintahannya meliputi Semenanjung Sinai, Jordan, Palestin dan Syria.


Sejak itu, pada peringkat yang ketiga antara tahun1080 dengan 356 sebelum Masihi, kerajaan Bani Israel makin bertambah besar hingga dapat menawan negeri Babylon di Iraq dari tangan kerajaan Parsi. Pada zamantersebut pula banyak para Nabi dan Rasul dibangkitkan dari kaum Bani Isrel untuk memberikan pengajaran dan pimpinan untuk memimpin kaum Bani Israel agar bertaqwa kepada Allah. Diantaranya ialah Nabi Allah Samwil, Nabi Allah Dawud dan Nabi Allah Sulaiman. Pada zaman Nabi Allah Sulaimanlah kaum Bani Israel meningkat ke mercu kejayaan.


Tetapi setelah Nabi Allah Sulaiman mangkat, dan pemerintahannya digantikan oleh anaknya Rahba’am, maka mulalah masa gemilang kerajaan Bani Israel itu pudar sedikit demi sedikit disebabkan mereka telah berpecah sesama sendiri. Satu pihak menegakkan Kerajaan Yuhudi dan satu pihak lagi menegakkan kerajaan Bani Israel. Mereka saling berperang dan ini menyebabkan keruntuhan kerajaan Bani Israel dan mulalah kerajaan-kerajaan yang berjiran mencelah dan menakluki kerajaan Bani Israel, adakalanya bangsa Mesir dan adakalanya bangsa Parsi.


Pada peringkat keempat, sejarah mereka, iaitu diantara tahun 635 sebelum Masihi dengan tahun 135 sesedah masihi, bukan sahaja kerajaan Parsi telah dapat menawan balik negeri Babylon dan telah menghalau merekake Palestin bahkan kerajaan Rom juga telah menyerang mereka yang diketuai oleh Iskandar Maqduni dan menakluki negeri Palestin . Sejak itu bergilir-gilir mereka dikuasai oleh kerajaan Parsi dan Rom, dua kerajaan yang sangat kuat di masa itu. Kaum Yahudi telah ditekan, dihina, diperkosa, dipaksa membayar ufti dan cukai kepada kerajaan negeri. Dan yang paling menyedihkan ialah agama meerka dihina, dipaksa menyembelih babi, dilarang berkhatan dan dirumah ibadat mereka dipaksa meletakkan patung Jupiter. Akhir sekali Baitul Maqdis iaitu tempat suci kaum Yahudi itu dihancurkan sama sekali oleh RajaRom, Adrian dan disembelih kaum Yahudi tidak kurang 500000 orang. Dengan malapetaka ini kaum Yahudi semakinbertambah erat berpegang kepada agama danpersahabatan mereka.


Semenjak tahun 135 Masihi, tarikh hancurnya Baitul Maqdis ditangan Raja Adrian, maka berseleraklah kaumYahudi, saki baki dari penyembelihan yang dahsyat itu keseluruh pelusuk bumi. Peringkat inilah peringkat terakhir yang dicatatkan tentang kewujudan kerajaan Bani israel yang dicatatkan oleh ahli sejarah.


Sehingga diutuskan Muhammad Rasulallah s.a.w kepada manusia dan membawa Al Quran yang membenarkan segala peristiwa Kaum Yahudi dan Bani Israel serta membenarkan segala isi kitab Taurat sebagaimana yangdifirmankan Allah di dalam surah Al Baqarah :


“ Percayalah kamu dengan (kitab suci Al Quran)yang Aku turunkan, sedang ia (Quran itu)membenarkan kitab yang ada pada kamu (Taurat)” ( Baqarah : 41 )


Kemuliaan dan kehinaan Bani IsraelSecara ringkasnya Allah memuliakan kaum Bani Israel dengan dibangkitkan kebanyakan para Rasul dikalangan mereka dan firman Allah :


“ Hai anak-anak Bani Israel ! Ingatlah olehmu akan nikmatKu yang Aku anugerahkan kepadamu, dan bahawasanya Aku muliakan kamu daripada seisi alam.”( Al-Baqarah : 47 )


Di dalam Al Quran Allah ada menyebutkan sepuluh keistimewaan yang dikurniakanNya ke atas kaum Bani Israel sebagai nikmatnya yang besar iaitu :


a) Mereka diselamatkan dari kekejaman Firaun dengandiutuskan Nabi Allah Musa.


b) Laut Merah terbelah dua sehingga dapat mereka laluiuntuk menyelamatkan diri mereka dari dikejar oleh Firaun dan tentera-tenteranya.


c) Orang-orang yang telah mati disambar petir kerana berlaku tidak taat pada perintah Allah dihidupkankembali.


d) Allah menyelubungkan awan ke atas mereka dari panasmatahari pada masa mereka hidup di padang pasir.


e) Allah menurunkan kepada mereka Mann dan Salwa iaituhidangan makanan dari syurga.


f) Allah maafkan mereka atas segala kesalahan merekamenyembah berhala anak lembu semasa ketiadaanNabi Allah Musa.


g) Allah menurunkan kepada mereka Taurat untukmenjadi panduan kepada kaum Bani Israel.h) Allah memancarkan dua belas mata air untuk minumanmereka ketika mereka kehausan di padang pasir yangtandus.


Hal di atas ini dapat dirujuk pada surah Al Baqarahdari ayat 49 hingga 60.


Namun setelah diberikan nikmat-nikmat Allah yangsebegitu banyak dan besar, Kaum Yahudi masih lagi berdegil dan menderhakai Allah dengan melakukanberbagai kesilapan dan kedosaan di antaranya:


a) Perkataan mereka yang berbunyi “Sami’na wa A’soina”yang ertinya kami hanya dengar tetapi tetapmenderhaka.


b) Mereka menyembah anak lembu sebagai Tuhan


c) Perkataan mereka yang menderhaka yang bermakna “Tunjukkanlah kami rupa Allah dengan terangnya ”


d) Mereka berlaku zalim dan mengubah perkataan AllahSejarah Kaum Bani Israel yang sebenarnya dengan perkataan yang lain kerana memperkecilkan perintah Allah.


e) Mereka mengatakan “ Kami tidak sabar dan jemumakan satu jenis makanan sahaja.”


f) Mereka berpaling dari Taurat.


g) Mereka melakukan kezaliman dengan menindas bangsayang lain dan merasakan diri merekalah makhluq yangpaling mulia di atas muka bumi ini.


h) Mereka membunuh para nabi yang dibangkitkandikalangan mereka.


Hal ini dapat dirujuk pada surah Al Baqarah dari ayat61 hingga 82.


Firman Allah :


“Dan ketika Kami ambil persetiaan anak-anak Israel bahawa tiada boleh kamu menyembah selain dari Allah dan dengan ibu bapa kamu berbuatbaiklah terhadap mereka, begitu juga terhadapkarib kerabat, anak-anak yatim dan orang-orangmiskin, dan berkatalah kepada manusia perkataanyang baik-baik dan kerjakanlah sembahyang dankeluarkanlah zakat, kemudian itu kamu berpaling,kecualai sedikit daripada kamu, dan kamu pun turutberpaling.” ( Al Baqarah : 83 )


“ Sesungguhnya telah kami turunkan kitab Taurat kepada Musa dan Kami iringi dibelakangnya denganbeberapa rasul dan Kami berikan kepada Isa anakMaryam beberapa keterangan (bahawa ia menjadiRasul) dan Kami kuatkan dengan roh suci (Jibril).Adakah tiap-tiap Rasul yang datang kepada kamumembawa sesuatu yang tiada bersesuaian dengan kemahuan kamu, maka kamu bersifat sombong ?.Segolongan (Rasul-Rasul) itu kamu dustakan dansebahagiannya kamu bunuh.” ( Al Baqarah : 87 )


Hai anak-anak Bani Israel (Yaakub). Ingatlah akan nikmat-nikmatKu yang ku berikan kepadamu, dansempurnakanlah janji (perintah) Aku, supaya bolehAku sempurnakan pula janjimu dan takutlah kamukepadaKu.” ( Al Baqarah : 40 )